Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor www.top-model.biz

 

Met www.top-model.biz willen wij je een kleine beleveniswereld in het net aanbieden. Natuurlijk zijn er voor het gebruik van zo'n aanbod een paar regels. Daarom is het gebruik van de  website en het gebruik van de daar aangeboden diensten onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden.

 

1. Omgevingsgebied
www.top-model.biz wordt gedreven door Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG, Vierlander Str. 14, D-21502 Geesthacht.

 

Met het gebruik van de website verklaar je als gebruiker ten opzichte van Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG  jouw volledige toestemming met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Anders is het gebruik van de website en de daar aangeboden diensten niet voor jou toegestaan. De gebruiksvoorwaarden gelden ook als het toetreden tot het platform van buiten Nederland gebeurt.

 

2. Auteursrecht
De TOPModel-producten en -website zijn auteurs- en prestatiewettelijk beschermd. Het copyright is in het bezit van Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG. Het is toegestaan, de sites van de website uitsluitend voor privé gebruik op te slaan en/of uit te printen. Daarentegen is het vermenigvuldigen voor industriële doeleinden, zo ook het doorgeven aan derden alleen met nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG toegestaan. Datzelfde geldt voor het gebruik van inhouden uit dit internetaanbod in eigen internetaanbiedingen van de gebruiker.

 

Alle door Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG op de internetsite ter beschikking gestelde en verspreidde audiobestanden, geluidsdocumenten en dergelijke werken zijn onderworpen aan het auteurs- en prestatiewettelijke beschermingsrecht van de betreffende rechthebbenden. Ze mogen zonder de nadrukkelijke toestemming niet via de in de online-aanbod genoemde vergunning gebruikt, en vooral vermenigvuldigd worden.

 

3. Links
De website bevat links naar andere websites. Veel van deze websites gebruiken ook logo's en merken van Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG. Deze websites worden echter niet door Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG, maar door de onafhankelijke derden gedreven. Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG controleert in het begin deze links, maar heeft geen invloed op de weergaven en de inhoud van deze websites en staat daarom niet garant voor de wettelijkheid, juistheid, actualiteit, volledigheid en kwaliteit van de daar ter beschikking gestelde informatie.

Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG distantieert zich nadrukkelijk van de inhoud van alle met link/verbonden sites, die na de linkplaatsing zijn veranderd. Dit geldt voor alle, binnen de eigen internetaangeboden geplaatste links, zo ook voor de toevoegingen van anderen in de forumdiscussies enz. Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor schade, die bij de gebruiker ontstaan is door het gebruik of niet gebruik van de op de vreemde websites aangeboden informatie en diensten.

 

Met Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG komen ook geen koop- of soortgelijke contracten tot stand door de aankoop van de op deze websites weergegeven producten, resp. de levering van de op deze websites aangeboden diensten. Als je problemen in samenhang met deze websites hebt, verzoeken wij jou, om je direct tot de betreffende uitvoerder van de website te wenden en tegelijkertijd ook Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG daarover te informeren.

 

4. Publicaties
Toegestuurde foto´s, teksten en andere bijdragen kunnen door Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG alleen openbaar gemaakt worden, als je Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG daarvoor een overeenkomende en rechtelijkwerkzame toestemming hebt gegeven. Wordt een bijdrage openbaar gemaakt, dan heeft Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG het recht om naar eigen goeddunken deze te verkorten of te corrigeren. Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG  is echter niet verplicht om de bijdrage te publiceren. Toegestuurde bijdragen kunnen wij helaas niet terugsturen.

 

5. Wedstrijden
De gerechtelijke weg bij deelname aan spelletjes, verlotingsacties en wedstrijden is uitgesloten. Deelname door medewerkers en familieleden van de medewerkers van Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG is niet toegestaan.

 

6. Wissen van bijdragen
Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG draagt geen verantwoording voor de bijdragen en uitingen, die door de gebruikers binnen het bereik van sedcards, forums (in het vervolg „forums“ genoemd) gemaakt worden. 

 

Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG behoudt zich voor, de in de forums gemaakte bijdragen, resp. de uitingen niet aan te nemen, te controleren en zonder aangegeven reden te wissen, ze is daartoe allerminst niet verplicht. Dit betreft vooral bijdragen met commerciële, pornografische, rechts-radicale culturele verworvenheden of persoonlijke lasteringen, zo ook bij andere typische kenmerken, die in tegenspraak zijn met de wet. De gebruiker mag de functie van de diensten niet verstoren of dit proberen. Het is de gebruikers niet toegestaan de forums of daar verkregen contactgegevens en e-mailadressen voor commerciële doeleinden te gebruiken, in het bijzonder het versturen van spam. Kettingbrieven en dergelijke storende factoren zijn in de forums verboden.

 

7. Uitsluiten van de website
Het is de gebruikers van de website niet toegestaan om beledigende, kwetsende, racistische, pornografische, obscene, gewelddadige of drugsverheerlijkende of andere niet-wettelijke uitingen op de website te verspreiden resp. een soortgelijke gebruikersnaam te kiezen. Het is bovendien verboden om links met zulke inhouden te plaatsen of in de forums internetadressen van andere websites te noemen die zulke inhouden bevatten. 

Elke gebruiker is verplicht zich te houden aan de bestaande wettelijke verplichtingen, in het bijzonder volgens het strafrecht, jeugdbescherming, auteursrecht en mededingingsrecht bij het gebruik van de aangeboden diensten.

 

Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor gebruikers van de website helemaal of voor bepaalde tijd van de aangeboden diensten op de website uit te sluiten, als de verdenking bestaat van onwettelijk gedrag bij het gebruik van de aangeboden diensten op de website. Hetzelfde geldt bij een opzettelijke overtreding van de algemene gebruiksvoorwaarden. De betrokkene gebruiker kan zich altijd tot Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG richten om uitleg te vragen. 

 

Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG  zal bij elk strafrechtelijk relevant gedrag van een gebruiker, dat tijdens het gebruik van de aangeboden diensten op de website gebeurd, al bij gegrond verdacht gedrag aangifte doen.

 

Gebruikersaccounts die meer dan een jaar niet gebruikt zijn, worden door Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG verwijderd.

 

8. Bescherming persoonsgegevens
Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG hecht een bijzondere betekenis aan de bescherming van persoonsgegevens, aangezien het aanbod van de website zich ook aan kinderen richt. Wij verzoeken de inachtneming van de uitvoerige beschermingsverklaring van de persoonsgegevens, waarin we jou uitvoerig informeren over het houden en verwerken van je persoonlijke gegevens. De beschermingsverklaring van persoonsgegevens van Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG is onderdeel van de algemene gebruiksvoorwaarden.

 

9. Aansprakelijkheid van het bedrijf
Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG is alleen aansprakelijk in gevallen van het voornemen of grove nalatigheid en bij de schending van belangrijke contractuele plichten (kardinale plichten). Bij minder zware nalatigheid van de schending van kardinale plichten is de aansprakelijkheid van Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG op contractueel typische en vooruitziende schades begrensd. Zover de aansprakelijkheid van gebruiker uitgesloten of gegrond is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de gerechtelijke vertegenwoordiger van de gebruiker.

 

10. Veranderingen van de algemene gebruiksvoorwaarden

Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor deze algemene gebruiksvoorwaarden met zicht op de toekomst ten aller tijde te kunnen veranderen of te vernieuwen. Veranderingen worden op de website aangegeven. Kijk daarom regelmatig op onze site. Het verdere gebruik is alleen mogelijk, indien de veranderde voorwaarden geaccepteerd werden.

 

11. Slotvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlandse wetten. Mochten bepaalde regels of gebruikersvoorwaarden helemaal of gedeeltelijk onbruikbaar zijn of worden, dan blijven deze voorwaarden werkzaam.